Социальное обеспечение

Trygd

BEHANDLING AV BARNETRYGD

BEHANDLING AV FAMILIEYTELSER I NORGE

Hvis man har arbeid som lønnsmottaker eller driver virksomhet i Norge og får barn under 18 år,  kan man ha rett på forskjellige ytelser.

Barnetrygd – en stønad (970 kr per mnd) som gis til foreldre med barn under 18 år, dersom en av foreldrene arbeider i Norge. Barnetrygd gis fra måneden etter at barnet ble født, eller fra måneden etter at en av foreldrene hadde begynt å jobbe i Norge. Barnetrygd kan etterbetales for 3 kalenderår tilbake i tid.

Saksbehandlingstid i NAV – 8 uker.

Kontantstøtte – en stønad (7500 kr per mnd). Man kan maksimalt få støtte i 11 måneder. Kontantstøtte kan etterbetales for 3 kalenderår tilbake i tid. Saksbehandlingstid i NAV – 4 uker.

Utvidet barnetrygd – en stønad som gis til enslig mor eller far som bor alene med barn. 1940 kr per måned. Saksbehandlingstid i NAV – 8 uker.

FORELDREPERMISJON OG FORELDREPENGER

Foreldrepenger og foreldrepermisjon. Man kan få foreldrepenger dersom man har vært yrkesaktiv og har hatt inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før permisjon begynner. Årsinntekt må være minst halvparten av grunnbeløpet (fra 01.05.2016 G tilsvarer 92 576 NOK).

Vanligvis starter permisjonen minst 3 uker før termin. Foreldrepermisjons varighet avhenger av dekningsgraden foreldrene har valgt:

Foreldrepermisjon  på 49 uker med 100% dekningsgrad.
Foreldrepermisjon  på 59 uker med 80% dekningsgrad.

Fedrekvote og mødrekvote – fedrekvoten er på 10 uker. For å ha rett til fedrekvote, må begge foreldrene ha  vært  i arbeidsforhold i  Norge og  ha rett til foreldrepenger. Det er ikke krav til fars eller mors aktivitet når en av foreldrene tar ut fedre-/mødrekvoten.

Man kan ta fedrekvoten sammenhengende eller benytte fleksibel uttak. Foreldrepenger kan tas ut til barnet er 3 år.  Ved utsettelse av  fedrekvoten må man søke om utsettelse innen siste dag i fellesperioden.

ENGANGSSTØNAD

Engangsstønad ved fødsel og adapsjon. Mor kan få engangsstønad dersom hun  er medlem i folketrygden (har fått ID eller D nummer, og er bosatt i Norge)  på det tidspunktet hun føder eller adopterer barn. Fra 1.januar 2017 er satsen på engangsstønad 61 120 NOK.

Man må tidligst søke om engangsstønad når svangerskapet har vart i 26 uker, men ikke senest enn 6 måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adapsjon.